เพราะพนักงานคือปัจจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กับความสำเร็จขององค์กรโดยตรง พนักงานที่มีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพใจที่ดีย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างไม่ยาก ดังนั้น องค์กรทุกแห่งจึงควรให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานในองค์กรด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานเพื่อช่วยคัดกรองความเสี่ยงของสัญญาณด้านสุขภาพที่ผิดปกติ หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือวิถีการดำรงชีวิตอย่างบริการตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงวิธีการตรวจทางการแพทย์อื่น ๆ

คนทั่วไปมักมีความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพว่าต้องรอให้มีอาการหรือความผิดปกติก่อน จึงค่อยไปตรวจสุขภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การตรวจสุขภาพประจำปีจะทำให้ผู้ตรวจทราบถึงสุขภาพร่างกายในปัจจุบัน โดยการตรวจสุขภาพถือเป็นขั้นตอนสำคัญด้านสาธารณสุขที่คนไทยทุกคนควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรค ดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย และค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม นอกจากนั้น การตรวจสุขภาพยังใช้ช่วยประเมินวิธีรักษา ติดตามผลการรักษา และประเมินสุขภาพโดยรวมของพนักงาน และลดปัญหาที่จะนำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัยของตัวพนักงานและทางด้านการเงินและความมั่นคงขององค์กร

แม้ค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานจะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยที่นายจ้างสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของกิจการได้ และสำหรับพนักงานถือเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ข้อที่ 2 (4)) อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความสำคัญในพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการการรักษาที่มีคุณภาพให้มากที่สุด โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน จึงได้ออกประกาศเรื่องส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีเนื้อหาสาระให้สิทธิผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ประกอบการในนามบริษัทหรือนิติบุคคลมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการหักลดค่าใช้จ่ายกับการเบิกค่าใช้จ่ายผ่านประกันสังคมได้ ทั้งการตรวจร่างกายตามระบบ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจสารเคมีในเลือด และการตรวจอื่น ๆ โดยที่บริษัทไม่ต้องสำรองจ่าย

ศูนย์การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบริษัทและองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงเรียนมายาวนานกว่า 24 ปี ยินดีให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจปัจจัยเสี่ยงแบบครบวงจรร่วมกับฝ่ายบุคคลในรูปแบบบริษัทเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ ณ สถานประกอบการของท่าน ดูแลทุกขั้นตอนและอำนวยความสะดวกสูงสุดโดยทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญโดยตรง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ พร้อมประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากลในรายการตรวจที่สามารถเบิกผ่านประกันสังคมได้ดังต่อไปนี้

 

  • ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล (Chest X-ray)

การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก คือ การตรวจเพื่อค้นหาโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรคปอด ตรวจหามะเร็งเริ่มแรกที่ปอด ตรวจหาโรคปอดที่เกิดจากการทำงาน รวมถึงตรวจหาการแพร่กระจายของโรคมาที่ปอด ถือได้ว่าเป็นรายการตรวจสุขภาพอันดับต้น ๆ ที่องค์กรส่วนใหญ่เลือก

  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

การตรวจ CBC เป็นการตรวจดูเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ มีภาวะโลหิตจาง การติดเชื้อ หรือภาวะอื่น ๆ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือไม่ จึงทำให้ทราบถึงความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกาย และสามารถบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของสุขภาพในองค์รวม

  • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Analysis)

การตรวจ Urinalysis เป็นการตรวจปัสสาวะทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และการส่องกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นการตรวจหาภาวะหรือโรคต่าง ๆ เช่น นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ทางเดินปัสสาวะอักเสบติดเชื้อ โรคไต เป็นต้น เพื่อคัดกรองความผิดปกติหรือสภาพร่างกายในเบื้องต้น

  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar)

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดใช้ติดตามระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อประเมินผลการรักษาและประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน ใช้ในการตรวจป้องกันและแก้ไขอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อมีอาการระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป โดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวาน

  • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

การตรวจการทำงานของไตเป็นการเจาะเลือดตรวจค่าไตเพื่อประเมินคุณภาพของเสียจากการเผาผลาญใช้งานของกล้ามเนื้อภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือการขยับร่างกาย หากค่า Creatinine ในกระแสเลือดมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไปแสดงว่าค่าไตของผู้เข้ารับการตรวจนั้นมีการทำงานผิดปกติ

  • ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol)

การตรวจไขมันในเลือด หรือ การตรวจ Cholesterol คือ การเช็คระดับไขมันทุกส่วนประกอบของเส้นเลือดในร่างกายทั้งหมดว่ามีการไหลเวียนที่ปกติ หรือมีปริมาณการอุดตันในหลอดเลือดมากน้อยแค่ไหนเพื่อนำผลการตรวจระดับไขมันในเลือดไปวินิจฉัยภาวะโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะขาดเลือด เช่น โรคหัวใจและภาวะไขมันในหลอดเลือดสูงจากเกิดการอุดตันอย่างโรคหลอดเลือดตีบตันที่เป็นโรคแทรกซ้อนยอดนิยมของคนไทย

  • ตรวจระดับตัวพาไขมัน (HDL)

การตรวจ HDL สามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ที่ส่งผลให้หัวใจขาดเลือดและเกิดอาการแสดงต่าง ๆ ตามมาจนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นการวัดค่า HDL เป็นการตรวจที่สำคัญในการประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และเป้าหมายการรักษาในการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงได้ นอกเหนือจากการวัดค่าไขมันชนิดร้าย (LDL)

การตรวจสุขภาพประจำปีไม่ได้เป็นเพียงการตรวจหาโรคร้ายที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเท่านั้น แต่ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพยังสามารถบอกถึงความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกายของพนักงานในองค์กรในปัจจุบัน โดยเป็นแนวทางการเรียนรู้ร่างกาย ทำให้เห็นจุดที่อาจจะบกพร่องในอนาคต หรือจุดที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค หากพบเจอความเสี่ยง พนักงานก็สามารถรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการป้องกัน ดูแล ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้น และสามารถวางแผนสุขภาพในอนาคตได้ เช่น การรับประทานอาหาร การลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ การออกกำลังกาย การลดน้ำหนัก การผักผ่อน ฯลฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรง และทำให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีตามมา ซึ่งแน่นอนว่าย่อมทำให้การทำงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น