ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ (Check-up Process)

การตรวจสุขภาพมีความสำคัญอย่างไร

  • ช่วยตรวจหาปัจจัย หรือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรค ส่งผลให้สามารถปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับสถานะสุขภาพ
  • ช่วยตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นที่อาจแฝงอยู่ในร่างกาย แต่ยังไม่แสดงอาการได้ การตรวจพบโรคเหล่านี้ในระยะแรกๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา หรือโอกาสในการรักษาหายขาดได้มาก
  • ช่วยให้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อรับการรักษาได้อย่างเหมาะสม
  • ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขอนามัย และด้านการเงิน

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป

ทำการนัดหมายวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

ติดต่อนัดหมายและเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีที่ต้องการรับบริการ ซึ่งรายการตรวจจะแตกต่างกันไปตามช่วงวัย เพศ กรรมพันธุ์ และความเสี่ยง โดยรายการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่แนะนำมีดังนี้

  • การตรวจสุขภาพทั่วไป 
  • การตรวจทางคลินิก 
  • การตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา 
  • การตรวจทางรังสี 
  • รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมที่แนะนำ

เข้ารับบริการ ณ คลินิกเวชกรรม ดอกเตอร์ฮับ ตามนัดหมาย

ติดต่อเข้ารับบริการตามวันและเวลานัดหมาย กรอกประวัติ พร้อมซักประวัติ ประวัติครอบครัว พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ลักษณะการบริโภคอาหาร การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ ความเครียดจากการทำงาน พฤติกรรมการออกกำลังกาย เป็นต้น จากนั้นจะเป็นการตรวจร่างกายเบื้องต้น เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ชีพจร ตรวจร่างกายโดยแพทย์ เก็บเลือด ปัสสาวะ และอุจจาระ (ถ้ามี) และตรวจสุขภาพตามรายการอื่น ๆ ที่ได้เลือกไว้

วิเคราะห์ผลและประมวลผล

นำสิ่งส่งตรวจที่เก็บได้ไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จากนั้น รวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และประมวลผลการตรวจสุขภาพของคุณอย่างละเอียด และจัดทำข้อมูลที่ได้ในรูปแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมรายงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง นำส่งผลการตรวจ

เทคนิคการเเพทย์ผู้ชำนาญทวนสอบข้อมูลในรายงานเพื่อความความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล จากนั้น นำส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพที่ได้

พบแพทย์เพื่อฟังผล

ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการพบแพทย์ฟังผลการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด พร้อมรับคำแนะนำ วิธีปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากแพทย์ผู้ชำนาญ

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพสำหรับองค์กร

นำเสนอรายการตรวจ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ทำใบเสนอราคา

แจ้งรายละเอียดสำหรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี เช่น วัน เวลา สถานที่ จำนวนพนักงานที่ต้องการเข้ารับบริการ รวมถึงรายการตรวจสุขภาพประจำปี

เข้าให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามนัดหมาย

วิเคราะห์ผล ประมวลผล และจัดทำรายงาน

  •  

ตรวจสอบความถูกต้อง นำส่งผลการตรวจ

บริการตรวจสุขภาพนัดแพทย์เพื่ออ่านผล

สอบถามรายละเอียดและราคาค่าบริการตรวจสุขภาพทั่วไปได้ที่