บริการของเรา (Services)

ตรวจดูแลแผล

(Wound care & dressing)

ร่วมดูแลคุณโดย

ทีมวิชาชีพแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์

Take care of you by a professional team of doctors, nurses and medical technologists.

อุปกรณ์ตรวจตามมาตรฐาน ได้แก่ คลื่นตรวจไฟฟ้าหัวใจ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก แล็ปวิเคราะห์ผลสิ่งส่งตรวจต่างๆ เช่น ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ค่าการทำงานของตับ ไต

Standard equipments including electrocardiogram (ECG), chest X-ray and the lab analyzing specimens for various tests such as blood sugar, lipid, liver function, etc.